Új építésű ingatlan – hibás teljesítés

A részítélettel érintett kereseti kérelem tárgya új építési lakás kivitelezési hibái, hiányosságai miatti hibás teljesítési (szavatossági) igények érvényesítése volt. A Ptk. 306. § (1) bek.-nek 2003…-tól hatályos rendelkezései szerint a jogosult elsősorban a hibás dolog kijavítását, kicserélését igényelheti. Ennek lehetetlensége esetén, valamint ha a választott igény teljesítése aránytalan többletköltséggel járna, a kijavítást, kicserélést a kötelezett megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tudja elvégezni vagy nem végzi el, úgy a jogosult megfelelő árleszállítást igényelhet, illetőleg jelentősebb hiba esetén a szerződéstől elállhat.

A Ptk. 306. § (3) bek.-ben foglaltak szerint a kötelezett ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
Az ítélet indokolásából is láthatóan a sikeres igényérvényesítés alapja, hogy a jogosult a törvényi sorrendet betartva terjessze elő igényét. Jelen perben felperesek először a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a dolog kijavítását kérték, majd miután alperes a hibák egy részét nem ismerte el, illetőleg a vállalt javítást nem végezte el, tértek át a javítási költség, illetőleg a javíthatatlan hibák által okozott értékcsökkenés árleszállítás címén történő igénylésére.

Fellebbezésében alperes a javítási költségek megtérítésére kötelezés helyett a hibák javítására történő kötelezést kérte, azonban a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Indokolásában kifejtette, hogy alperes korábbi magatartásából következően nem várható, hogy részéről tényleges teljesítés történjen, így felperesek alappal választották a kijavítási költségek megtérítésére kötelezést.

Az ítélet példa az azon irányú bírói gyakorlatra, mely teret enged a javítási költségek megtérítésére irányuló kérelmeknek akkor is, ha a javítások még ténylegesen nem történtek meg, de a hibák fennállása és a javítási várható költségek szakértői vélemény által alátámasztottak. A Ptk. 306. § (3) bek.-nek más irányú bírói értelmezése szerint a javítási költségek megtérítésére csak a munkálatok tényleges elvégeztetése és összegszerűségük igazolása mellett nyújt lehetőséget.

A hibás teljesítési perekben a hibák fennállnának, a javítási lehetőségek, költségek, a felmerült értékcsökkenés megítélése érdekében gyakorlatilag elkerülhetetlen a szakértői bizonyítás. Az ítélet indokolásából is látható, hogy az eljáró bíróság milyen nagy mértékben támaszkodik a kirendelt szakértő véleményére ítéletének meghozatala során.

Hibás teljesítés másodfokú részítéletPDF letöltése
Hibás teljesítés részítéletPDF letöltése