A vevő szerepe az ingatlanközvetítésben

Felperesi ingatlanközvetítő alperessel meg-bízási szerződést kötött. A szerződés értel-mében felperes vállalta, hogy vevőt közve-tít az ingatlanra 4 % + Áfa megbízási díj ellenében. A szerződésben a felek rögzítet-ték, hogy amennyiben ingatlanra a vevőt nem a felperes közvetítette, akkor közvetítési díjat a alperes nem fizet. A szerződés fenn-állta alatt vevő adásvételi szerződést köt-ött alperesi tulajdonossal, melyen saját ke-zűleg írott nyilatkozata szerint a vásárolt ingatlant nem felperesi ingatlanközvetítőn keresztül, hanem egyéb módon, újsághirdetés útján ismerte meg. Az eset érdekessége, hogy ugyanezen vevő felperes oldalán is nyi-latkozott, mégpedig akként, hogy a vásárolt ingatlant a felperesi ingatlanközvetítő e-gyik munkatársán keresztül ismerte meg. Mi-vel az alperesi eladó nem fizette meg az ingatlanközvetítéssel kapcsolatos megbízási díjat, ezért a társaság pert indított el-lene, mely első fokon jelenleg is folyamat-ban van.
A bíróságnak jelen esetben is a kereset al-aposságát kell vizsgálnia, mely esetünkben nagyban függ a vevő által tett ellentétes tartalmú nyilatkozatoktól. Kérdéses tehát az a vevő által tett nyilatkozat közrehatá-sa, hiszen amennyiben valóban akár az e-gyik, akár a másik nyilatkozat valóságtar-talma bizonyításra kerül – vagyis annak kér-dése, hogy a vevő felperesen keresztül, vagy alperesen keresztül ismerte meg a perbeli ingatlant – jó eséllyel eldönti a per kimenetelét is.