Ingatlanközvetítés a szerződés lejárta után

Felperes egy gazdasági társaság, aki tevékenysége körében többek között ingatlan-közvetítéssel foglalkozik. Ezen tevékenysége gyakorlása során megbízási szerződést kötött alperessel egy tulajdonát képező ingatlan értékesítése tárgyában, melyben vállalta, hogy minden szükséges segítséget biztosít alperesnek az ingatlan értékesítésében, így az ingatlant meghirdeti, azt a potenciális vevőknek megmutatja, közvetít alperes és a potenciális vevők között. A felek a közvetítési díj mértékét az eladási ár 3%-ában határozták meg. A felek az ingatlanközvetítési megállapodást eredetileg ha-tározott időre kötötték. Alperes képviseletében azonban az ingatlan haszonélvezője tartotta a kapcsolatot felperessel. A megbízási idő lejártát követően felperes továbbra is ellátta a megbízási szerződés alapján vállalt kötelezettségeit, mely ellen alperes nem tiltakozott. A megbízási idő lejár-tát követően jelentkezett felperesnél D. A. és S. T. az ingatlan megvásárlásának szándékával. Ekkor a haszonélvező felkereste fel-peres irodáját, ahol a szerződés határozatlan időre történő meghosszabbítását, illetőleg telefonon az ingatlan eladási árának csökkentését kérte. Felperes abban a hiszemben volt, hogy a haszonélvező alperes képviseletében jár el, a módosított megbízási szerződés alapján továbbra is ellátta az ingatlan értékesítése érdekében a megbízási szerződésben vállalt teendőit, így többek között megmutatta az ingatlant a későbbi vevőknek. A vevők egyike megtekintési és együttműködési nyilatkozatot írt alá felperes részére, melyben vállalta, hogy az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos esetleges további lépéseit felperesi ingatlanirodán keresztül teszi meg, illetőleg az ingatlan tulajdonosával a felperesi irodán keresztül létesít és tart fenn kapcsolatot. Vevők és alperes felperesi közvetítés révén adásvételi szerződést kötöttek. Felperesi képviselő ennek megfelelően felhívta alperest a meg-bízási díj megfizetésére, tekintettel arra, hogy a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően az ingatlan értékesítésére fel-peres közvetítő tevékenységének eredménye-ként került sor. Alperes vitatta felperesi követelést, arra hivatkozva, hogy az ingatlan értékesítésének időpontjára a felek köz-ti megbízási szerződés az abban szereplő ha-áridő lejárta miatt már megszűnt. A felperes keresettel élt az illetékes bíróságnál, melynek eredményeként pernyertes lett első fokon.
Az ítélet indoklása szerint a felperes – támaszkodva egyébként a haszonélvező tanú-vallomására – alappal járt el a megbízással kapcsolatban, hiszen annak érvényességéhez nincs szükség írásbeliségre, következésképpen az szóban is bármikor módosítható. Erre való tekintettel a feleken kívül eljáró fél meghatalmazásához sincs szükség írásbeli alakra. A szóbeli meghatalmazás tényét viszont egyrészről felperes bizonyította, másrészről alperes sem vitatta. Az eset érdekessége továbbá azon –egyéb iránt a gyakorlatban egységes – bírósági rendelkezés, mely alapján amennyiben a megbízási díj meg-határozásánál nem kerül rögzítésre konkrétan a forgalmi adó, úgy a díjat minden esetben forgalmi adóval terhelt – más néven bruttó – díjnak kell tekinteni.